JANUARY 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Asia Contemporary Art Show
1102 Nam Wo Hong Building,
148 Wing Lok Street,
Sheung Wan,
Hong Kong
www.asiacontemporaryart.com
Tel : +852 2811 9015
info@asiacontemporaryart.com

Opening Hours : 9:00AM - 6:00PM